บทสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

 

พระพุทธคุณ

  

(นำ) องค์ใดพระสัมพุทธ   

(รับพร้อมกัน) สุวิสุทธสันดาน

ตัดมูลเกลสมาร

บ มิหม่นมิหมองมัว

หนึ่งในพระทัยท่าน 

ก็เบิกบาน คือดอกบัว

ราคี บ พันพัว  

สุวคนธกำจร

องค์ใดประกอบด้วย

พระกรุณาดังสาคร

โปรดหมู่ประชากร

มละโอฆกันดาร

ชี้ทางบรรเทาทุกข์

และชี้สุขเกษมศานต์

ชี้ทางพระนฤพาน

อันพ้นโศกวิโยคภัย

พร้อมเบญจพิธจัก- 

ษุ จรัสวิมลใส

เห็นเหตุที่ใกล้ไกล  

ก็เจนจบประจักษ์จริง

กำจัดน้ำใจหยาบ

สันดานบาปทั้งชายหญิง

สัตว์โลกได้พึ่งพิง 

มละบาปบำเพ็ญบุญ

ข้าฯ ขอประณตน้อม  

ศิรเกล้าบังคมคุณ

สัมพุทธการุญ- 

ญ ภาพนั้นนิรันดร ฯ

 (กราบ)

 

พระธรรมคุณ

 

(นำ) ธรรมะคือคุณากร

(รับพร้อมกัน) ส่วนชอบสาทร

ดุจดวงประทีปชัชวาล

แห่งองค์พระศาสดาจารย์ 

ส่องสัตว์สันดาน

สว่างกระจ่างใจมล   

ธรรมใดนับโดยมรรคผล

เป็นแปดพึงยล

และเก้ากับทั้งนฤพาน

สมญาโลกอุดรพิสดาร 

อันลึกโอฬาร

พิสุทธิ์พิเศษสุกใส 

อีกธรรมต้นทางครรไล

นามขนานขานไข

ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง

คือทางดำเนินดุจคลอง

ให้ล่วงลุปอง

ยังโลกอุดรโดยตรง

ข้าฯ ขอโอนอ่อนอุตมงค์

นบธรรมจำนง

ด้วยจิตและกายวาจา ฯ

 (กราบ)

 

พระสังฆคุณ

 

(นำ) สงฆ์ใดสาวกศาสดา

รับพร้อมกัน) รับปฏิบัติมา

แต่องค์สมเด็จภควันต์

เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร-

ลุทางที่อัน 

ระงับและดับทุกข์ภัย

โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร 

ปัญญาผ่องใส

สะอาดและปราศมัวหมอง

เหินห่างทางข้าศึกปอง

บ มิลำพอง

ด้วยกายและวาจาใจ

เป็นเนื้อนาบุญอันไพ- 

ศาลแด่โลกัย

และเกิดพิบูลย์พูนผล   

สมญาเอารสทศพล

มีคุณอนนต์  

อเนกจะนับเหลือตรา

ข้าฯ ขอนบหมู่พระศรา-

พกทรงคุณา-

นุคุณประดุจรำพัน 

ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์

พระไตรรัตน์อัน

อุดมดิเรกนิรัติศัย

จงช่วยขจัดโพยภัย

อันตรายใดใด

จงดับและกลับเสื่อมสูญ ฯ

 

 

(กราบ)